Tietosuojaseloste

Rek­ister­in­pitäjä

Nimi: Nuo­hous­toi­mi Harri

Y‑tunnus: 2624815–1

Osoite: 2624815–1

Postinu­mero: 61300

Pos­ti­toimi­paik­ka: KURIKKA

Puhe­lin­nu­mero: 045 147 6105

Sähkö­pos­tiosoite: kurikannuohous@protonmail.com

 

Tieto­suo­javas­taa­va

Nimi: Har­ri Kuoppakangas

Puhe­lin­nu­mero: 045 147 6105

Sähkö­pos­tiosoite: kurikannuohous@protonmail.com

 

Rek­isterin käyttötarkoitus

Kerät­täviä henkilöti­eto­ja käytetään:

Asi­akkaan tun­nistamiseen. Tilausten toimit­tamiseen ja asi­akas­suh­teen ylläpi­toon sekä kehittämiseen.

 

Tieto­jen keräämisen ja käsit­te­lyn peruste

Asi­akkaan tieto­ja kerätään ja käsitel­lään asi­akkaan suos­tu­muk­sel­la, tai asi­akkaan kanssa tehtävän sopimuk­sen täytän­töön panemiseksi.

 

Rek­isterin tietosisältö

Yri­tyk­sen nimi, Y‑Tunnus, Henkilön nimi, Sähkö­pos­tiosoite, Puhe­lin­nu­mero, Osoitetiedot.

 

Tieto­jen säilytysaika

Henkilötiedot säi­lytetään niin kauan, kun niitä tarvi­taan asi­akkaan kanssa tehtävän sopimuk­sen täytän­töön­pane­misek­si tai asi­akas­palvelun kehittämiseksi.

 

Sään­nön­mukaiset tietolähteet

Rek­isteri­in kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään.

 

Sään­nön­mukaiset tieto­jen luovutukset

Pelas­tus­laitok­selle luovute­taan pyy­det­täessä tietoja.

 

Evästei­den (cook­ies) käyttö

Käytämme sivuil­lamme ns. cook­ie-toim­intoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyt­täjän tietokoneelle lähetet­tävä ja siel­lä säi­lytet­tävä tek­sti­tiedos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen ylläpitäjän tun­nista­maan usein sivuil­la vierail­e­vat kävi­jät, helpot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mista sivuille sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­telmätiedon laa­timisen kävi­jöistä. Tämän palaut­teen avul­la pystymme jatku­vasti paran­ta­maan sivu­jemme sisältöä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­täjien tietokonei­ta tai tiedos­to­ja. Käytämme niitä siten, että voimme tar­jo­ta asi­akkaillemme kunkin yksilöi­ty­jen tarpei­den mukaisia tieto­ja ja palveluita.

 

Mikäli sivuil­lamme vierail­e­va käyt­täjä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mainit­tu­ja tieto­ja evästei­den avul­la, useim­mat selain­o­hjel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväste-toimin­non poiskytkemisen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selaimen ase­tuk­sien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että eväs­teet voivat olla tarpeel­lisia joidenkin ylläpitämiemme sivu­jen ja tar­joamiemme palvelu­iden asian­mukaiselle toimimiselle.

 

Rek­isterin suojaus

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhtey­den ylitse.

Sähköiset tiedot on suo­jat­tu palo­muuril­la, käyt­täjä­tun­nuksin ja salasanoin.

Tieto­jen käyt­töoikeus on vain niil­lä rek­ister­in­pitäjän palveluk­ses­sa olevil­la henkilöil­lä, jot­ka tarvit­se­vat tieto­ja tehtävissään.

Lasku­ja säi­lytetään paperisi­na ja niistä toimite­taan kopi­ot kirjanpitäjälle.

 

Automaat­ti­nen päätöksenteko

Automa­ti­soitu­ja yksit­täis­päätök­siä (EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen artik­la 22) ei tehdä.

 

Rek­isteröi­dyn oikeudet

Rek­isteröidyl­lä on oikeus tarkas­taa, mitä hän­tä koske­via tieto­ja henkilöti­etorek­isteri­in on tal­letet­tu. Kir­jalli­nen tarkas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää allekir­joitet­tuna rek­iste­ri­asioista vas­taavalle henkilölle.

 

Tarkas­tu­soikeus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuodessa toteutettuna.

 

Rek­isteröidyl­lä on oikeus vaa­tia virheel­lis­ten tai van­hen­tunei­den tieto­jen oikaisua tai pois­tamista tai tieto­jen siir­toa jär­jestelmästä toiseen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tieto­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen artik­lo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rek­isteröidyl­lä on oikeus peru­ut­taa aiem­min anta­mansa suos­tu­mus tieto­jen käsit­te­lylle tai tehdä henkilöti­eto­jen­sa käsit­te­lyyn liit­tyvistä seikoista val­i­tus valvontaviranomaiselle.

 

Rek­isteröidyl­lä on myös oikeus kieltää tieto­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.