Tervehdys Kurikan Nuohouksesta!

Olem­me  uusi kurik­ka­lai­nen nuo­housa­lal­la toi­mi­va per­hey­ri­tys. Toi­mia­laam­me kuu­lu­vat laki­sää­tei­set nuo­houk­set, ilmas­toin­nin puh­dis­tuk­set ja sää­döt ja hor­mi- ja tulisijakorjaukset.

Tar­joam­me nuo­housa­lan pal­ve­lu­ja koko uuden Kuri­kan alu­eel­la ja myös lähi­kun­nis­sa. Kai­kil­la nuo­hoo­jil­lam­me on hyväk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu Nuo­hoo­jan Ammat­ti­tut­kin­to ja alal­ta vuo­sien kokemus.

Nuo­hoo­jam­me pitää reaa­liai­kais­ta nuo­hous­luet­te­loa ja asia­kas voi halu­tes­saan teh­dä kans­sam­me sopi­muk­sen nuo­houk­sen jat­ku­vuu­des­ta, jol­loin tar­joam­me pal­ve­lua nuo­houk­sen mää­rä­ai­ko­ja nou­dat­taen (vuo­sit­tain).

Mei­hin saat yhtey­den puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­til­la, tai vaik­ka what­sap­pin kautta!

 

 

Nuo­hous­ta kos­ke­va sään­te­ly on uudis­tu­nut vuon­na 2019. Pelas­tus­lai­tok­sil­la ei enää ole vel­voi­tet­ta huo­leh­tia nuo­hous­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eel­laan. Käy­tän­nös­sä muu­tos tar­koit­taa elin­kei­non­har­joit­ta­mis­ta rajoit­ta­van pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­män ja nuo­hous­pal­ve­lu­jen hin­ta­sään­te­lyn lop­pu­mis­ta. Koko maas­sa on siir­ryt­ty nuo­hous­pal­ve­lu­jen vapaa­seen tarjontaan.

Miksi nuohotaan?

Yli mil­joo­nas­sa suo­ma­lai­ses­sa pien­ta­los­sa on tuli­si­ja. Tuli­si­ja on raken­nuk­seen kuu­lu­va raken­nus­osa tai lai­te, jos­sa pol­te­taan kiin­tei­tä, nes­te­mäi­siä tai kaa­su­mai­sia aineita.

Nuo­houk­sen tar­koi­tuk­se­na on pois­taa savu­hor­mei­hin ja tuli­si­joi­hin ker­ty­nyt pala­mis­jä­te, jot­tei­vät ne aiheut­tai­si palo­vaa­raa. Lisäk­si nuo­houk­sel­la edis­te­tään ener­gian talou­del­lis­ta käyt­töä, ympä­ris­tön­suo­je­lua ja ihmis­ten asumisviihtyvyyttä.

Nuo­hoo­ja huo­leh­tii työl­lään kiin­teis­tö­jen palo­tur­val­li­suu­des­ta puh­dis­ta­mal­la tuli­si­jat ja savu­hor­mit. Lisäk­si hän tar­kis­taa suo­jae­täi­syy­det, ilmoit­taa havait­se­man­sa puut­teet ja viat ja opas­taa tuli­si­jan käyttäjiä.

Nykyi­set tuli­si­jat ovat oikein käy­tet­ty­nä tur­val­li­sia ja help­po­hoi­toi­sia. Käy­tön suu­rim­mat vaa­rat ovat tuli­pa­lo­vaa­rat ja häkä­myr­ky­tyk­set. Näi­den syy­nä on yleen­sä tuli­si­jo­jen vää­rä käyt­tö. Oikean­lai­sel­la läm­mi­tys­ta­voil­la täl­lai­sil­ta ongel­mil­ta säästytään.

Jätä nuohouksesta huolehtiminen meille

Asia­kas­pa­laut­teen perus­teel­la suu­rin osa nuo­houk­sis­ta jää teke­mät­tä unoh­duk­sen vuoksi.

Olem­me toi­mi­neet nuo­hoo­ji­na Ala­vu­del­la 8 vuot­ta, mis­sä olem­me pyr­ki­neet tar­joa­maan nuo­hous­ta auto­maat­ti­ses­ti mää­rä­vä­lein. Tapam­me on saa­nut laa­jas­ti arvos­tus­ta ja käy­täm­me samaa toi­min­ta­ta­paa mie­lel­läm­me myös jatkossa.

Vaik­ka vas­tuu nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta on vii­me­kä­des­sä kiin­teis­tön omis­ta­jal­la, autam­me mie­lel­läm­me asian muis­ta­mi­ses­sa joko soit­ta­mal­la, teks­ta­ril­la, what­sap­pil­la, tai ihan vaik­ka tule­mal­la käy­mään, mikä­li alu­eel­la liikumme.

Milloin tarkastit savupiipun kunnon?

Öljy- ja tur­ve­läm­mi­tyk­ses­sä muo­dos­tu­va rik­ki yhdes­sä kos­teu­den kans­sa syö­vyt­tää savu­hor­mia nopeas­ti sisäl­tä­päin. Rapaan­tu­mis­ta esiin­tyy myös tuli­si­jo­jen hor­meis­sa, jois­sa savu­kaa­su­jen läm­pö­ti­la on matala(esim. kar­ja­keit­tiöi­den ja sau­no­jen vesi­pa­dat), tai syy­nä on yksin­ker­tai­ses­ti hor­min ikä ja ahke­ra käyt­tö. Myös kau­an käyt­tä­mät­tä olleet hor­mit on syy­tä tar­kis­taa mah­dol­li­sen kor­jaus­tar­peen varalta.

Savu­hor­mien kor­jaus­työt paran­ta­vat läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien hyö­ty­suh­det­ta. Tämä las­kee polt­toai­ne­kus­tan­nuk­sia ja paran­taa raken­nuk­sen paloturvallisuutta.

Asen­nam­me hapon­kes­tä­väs­tä teräk­ses­tä val­mis­te­tut put­ket hor­mei­hin koos­ta riip­pu­mat­ta. Put­ket sopi­vat kaik­kiin talo­tyyp­pei­hin, jois­sa läm­mi­tys­muo­to­na käy­te­tään öljyä, kaa­sua tai kiin­tei­tä polt­toai­net­ta kuten puu­ta tai pellettejä.

Asen­nus tapah­tuu katol­ta käsin olo­suh­teis­ta riip­puen 1­-2 tun­nis­sa. Työl­le anne­taan asen­nus­päi­väs­tä vii­den vuo­den takuu.

Läm­mi­tys voi­daan pää­sään­töi­ses­ti kyt­keä pääl­le välit­tö­mäs­ti asen­nuk­sen jäl­keen. Poik­keuk­sen tähän muo­dos­ta­vat sel­lai­set läm­mi­tys­muo­dot, jois­sa savu­kaa­su­jen läm­pö­ti­la on hyvin kor­kea. Näis­sä tapauk­sis­sa put­ken ylä-­ ja alao­san valu­jen täy­tyy antaa kui­vua muu­ta­mia tunteja.

Kotisi ilmanvaihto kuntoon

Suo­ri­tam­me ilman­vaih­don puh­dis­tuk­set ja mit­tauk­set ammat­ti­tai­toi­ses­ti, sekä alan uusin­ta kalus­toa hyödyntäen. 

Ilman­vaih­don puh­dis­tus on tär­keä osa jokai­sen kodin huol­toa, ja se tulee suo­rit­taa n. 5-­10 vuo­den välein. Asu­mis­viih­tyi­syys säi­lyy hyvä­nä ja asun­not raken­teel­li­set ongel­mat pys­ty­tään parem­min ehkäi­se­mään, kun IV­-jär­jes­tel­mä pide­tään puh­taa­na ja asian­mu­kai­ses­ti sää­det­ty­nä. Huo­no sisäil­ma voi aiheut­taa esim. tuk­koi­suut­ta ja väsy­mys­tä, sekä aller­gioi­ta ja astmaa.

Puh­dis­tuk­ses­sa ilman­vaih­to­ka­na­vat ali­pai­neis­te­taan ja pois­tet­ta­va lika kul­keu­tuu ulos, eikä sot­ke sisä­ti­lo­ja. Kana­vat puh­dis­te­taan koneel­li­ses­ti har­jaa­mal­la, vent­tii­lit pes­tään ja tar­kis­te­taan, ilman­vaih­to­ko­ne puh­dis­te­taan ja suo­dat­ti­met vaih­de­taan uusiin.

Lopuk­si ilma­vir­tauk­set sää­de­tään oikei­siin arvoi­hin. Laa­dim­me myös pöy­tä­kir­jat sää­de­tyis­tä arvoista.

Kiinteistönomistajan velvoitteet

  • Oma­ko­ti­ta­lot ja vuo­kra­käy­tös­sä ole­vat vapaa-ajan asun­not on nuo­hot­ta­va ker­ran vuodessa.
  • Yksi­tyis­käy­tös­sä ole­vat vapaa-ajan asun­not on nuo­hot­ta­va ker­ran kol­mes­sa vuodessa.
  • 3 vuot­ta käyt­tä­mät­tä olleet hor­mit ja tuli­si­jat pitää tar­kas­taa, ennen käyttöönottoa.

Raken­nuk­sen omis­ta­jan ja hal­ti­jan vel­vol­li­suu­te­na on tila­ta mää­rä­ajoin nuo­hoo­ja suo­rit­ta­maan raken­nuk­ses­sa nuohous.

Jot­ta nuo­hous voi­daan suo­rit­taa tur­val­li­ses­ti, tulee kiin­teis­tön savu­pii­pul­le joh­ta­vat tik­kaat olla kun­nos­sa. Tik­kai­den tulee olla kun­nol­la kiin­ni­te­tyt ja riit­tä­vän tuke­vat. Nuo­hoo­ja jou­tuu liik­ku­maan kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na ja esi­mer­kik­si sateen liu­kas­ta­ma kat­to on erit­täin vaa­ral­li­nen. Tik­kai­den ja kul­kusil­to­jen kun­to on kiin­teis­tön omis­ta­jan vastuulla.

Noki­jät­teil­le tulee vara­ta pala­ma­ton kan­nel­li­nen astia.

Tilaa nuohooja naapurin kanssa ja säästä

Ete­lä-Poh­jan­maa on taa­jaan asut­tua ja nuo­hoo­ja jou­tuu aje­le­maan koh­tei­den peräs­sä usein pit­kiä­kin mat­ko­ja päi­vit­täin. Pii­ri­nuo­houk­ses­sa kilo­met­re­jä ei ole tähän asti saa­nut asiak­kal­ta las­kut­taa, mut­ta nuo­houk­sen siir­tyes­sä vapaa­seen kil­pai­luun, tämä sal­li­taan myös nuo­hoo­jil­ta mui­den yrit­tä­jien tavoin.

Sel­vää siis on, että jos saam­me samaan suun­taan nuo­houk­sia enem­män, on sii­tä meil­le hyö­tyä ja tulem­me huo­mioi­maan tämän myös asiak­kai­den nuo­hous­las­kuis­sa. Myös nuo­hous­työn hin­noit­te­lu vapau­tuu 1.1.2019. Seu­raam­me  jat­ku­vas­ti nuo­hous­mak­su­jen kehi­tys­tä ja pyrim­me tar­joa­maan pal­ve­lua kohtuuhintaan.

Yhteystiedot

Kurikan Nuohous  Kuoppakangas&Saanio

Har­ri Kuoppakangas
Hei­di Saanio
Myl­ly­ky­län­tie 471 
61300 KURIK­KA

Ota yhteyttä