Tervehdys Kurikan Nuohouksesta!

Olemme  uusi kurikkalainen nuo­housalal­la toimi­va per­heyri­tys. Toimi­alaamme kuu­lu­vat lak­isääteiset nuo­houk­set, ilmas­toin­nin puhdis­tuk­set ja säädöt ja hor­mi- ja tulisijakorjaukset.

Tar­joamme nuo­housalan palvelu­ja koko uuden Kurikan alueel­la ja myös lähikun­nis­sa. Kaikil­la nuo­hoo­jil­lamme on hyväksy­tysti suoritet­tu Nuo­hoo­jan Ammat­ti­tutk­in­to ja alal­ta vuosien kokemus.

Nuo­hoo­jamme pitää reaali­aikaista nuo­hous­luet­te­loa ja asi­akas voi halutes­saan tehdä kanssamme sopimuk­sen nuo­houk­sen jatku­vu­ud­es­ta, jol­loin tar­joamme palvelua nuo­houk­sen määräaiko­ja nou­dat­taen (vuosit­tain).

Mei­hin saat yhtey­den puhe­lim­itse, sähkö­pos­til­la, tai vaik­ka what­sap­pin kautta!

 

 

Nuo­hous­ta koske­va sään­te­ly on uud­is­tunut vuon­na 2019. Pelas­tus­laitok­sil­la ei enää ole velvoitet­ta huole­htia nuo­hous­palvelu­jen jär­jestämis­es­tä alueel­laan. Käytän­nössä muu­tos tarkoit­taa elinkeinon­har­joit­tamista rajoit­ta­van piir­in­uo­housjär­jestelmän ja nuo­hous­palvelu­jen hin­tasään­te­lyn lop­pumista. Koko maas­sa on siir­ryt­ty nuo­hous­palvelu­jen vapaaseen tarjontaan.

Miksi nuohotaan?

Yli miljoonas­sa suo­ma­laises­sa pien­talos­sa on tulisi­ja. Tulisi­ja on raken­nuk­seen kuu­lu­va raken­nu­sosa tai laite, jos­sa polte­taan kiin­teitä, nestemäisiä tai kaa­sumaisia aineita.

Nuo­houk­sen tarkoituk­se­na on pois­taa savuhormei­hin ja tulisi­joi­hin ker­tynyt palamisjäte, jot­teivät ne aiheut­taisi palo­vaaraa. Lisäk­si nuo­houk­sel­la edis­tetään ener­gian taloudel­lista käyt­töä, ympäristön­suo­jelua ja ihmis­ten asumisviihtyvyyttä.

Nuo­hoo­ja huole­htii työl­lään kiin­teistö­jen palo­tur­val­lisu­ud­es­ta puhdis­ta­mal­la tulisi­jat ja savuhor­mit. Lisäk­si hän tark­istaa suo­jaetäisyy­det, ilmoit­taa havait­se­mansa puut­teet ja viat ja opas­taa tulisi­jan käyttäjiä.

Nykyiset tulisi­jat ovat oikein käytet­tynä tur­val­lisia ja help­po­hoitoisia. Käytön suurim­mat vaarat ovat tuli­palo­vaarat ja häkämyrky­tyk­set. Näi­den syynä on yleen­sä tulisi­jo­jen väärä käyt­tö. Oikean­laisel­la läm­mi­tys­tavoil­la täl­laisil­ta ongelmil­ta säästytään.

Jätä nuohouksesta huolehtiminen meille

Asi­akas­palaut­teen perus­teel­la suurin osa nuo­houk­sista jää tekemät­tä uno­hduk­sen vuoksi.

Olemme toim­i­neet nuo­hoo­ji­na Alavudel­la 8 vuot­ta, mis­sä olemme pyrki­neet tar­joa­maan nuo­hous­ta automaat­tis­es­ti määrävälein. Tapamme on saanut laa­jasti arvos­tus­ta ja käytämme samaa toim­intat­a­paa mielel­lämme myös jatkossa.

Vaik­ka vas­tuu nuo­houk­sen tilaamis­es­ta on viimekädessä kiin­teistön omis­ta­jal­la, autamme mielel­lämme asian muis­tamises­sa joko soit­ta­mal­la, tek­star­il­la, what­sap­pil­la, tai ihan vaik­ka tule­mal­la käymään, mikäli alueel­la liikumme.

Milloin tarkastit savupiipun kunnon?

Öljy- ja turveläm­mi­tyk­sessä muo­dos­tu­va rik­ki yhdessä kos­teu­den kanssa syövyt­tää savuhormia nopeasti sisältäpäin. Rapaan­tu­mista esi­in­tyy myös tulisi­jo­jen hormeis­sa, jois­sa savukaa­su­jen läm­pöti­la on matala(esim. kar­jakeit­tiöi­den ja sauno­jen vesi­pa­dat), tai syynä on yksinker­tais­es­ti hormin ikä ja ahk­era käyt­tö. Myös kauan käyt­tämät­tä olleet hor­mit on syytä tark­istaa mah­dol­lisen kor­jaus­tarpeen varalta.

Savuhormien kor­jaustyöt paran­ta­vat läm­mi­tysjär­jestelmien hyö­ty­suhdet­ta. Tämä las­kee polt­toainekus­tan­nuk­sia ja paran­taa raken­nuk­sen paloturvallisuutta.

Asen­namme haponkestävästä teräk­ses­tä valmis­te­tut putket hormei­hin koos­ta riip­pumat­ta. Putket sopi­vat kaikki­in talo­tyyppei­hin, jois­sa läm­mi­tys­muo­tona käytetään öljyä, kaa­sua tai kiin­teitä polt­toainet­ta kuten puu­ta tai pellettejä.

Asen­nus tapah­tuu katol­ta käsin olo­suhteista riip­puen 1­-2 tun­nis­sa. Työlle annetaan asen­nus­päivästä viiden vuo­den takuu.

Läm­mi­tys voidaan pääsään­töis­es­ti kytkeä päälle välit­tömästi asen­nuk­sen jäl­keen. Poikkeuk­sen tähän muo­dosta­vat sel­l­aiset läm­mi­tys­muodot, jois­sa savukaa­su­jen läm­pöti­la on hyvin korkea. Näis­sä tapauk­sis­sa putken ylä-­ ja alaosan val­u­jen täy­tyy antaa kuiv­ua muu­tamia tunteja.

Kotisi ilmanvaihto kuntoon

Suori­ta­mme ilman­vai­h­don puhdis­tuk­set ja mit­tauk­set ammat­ti­taitois­es­ti, sekä alan uus­in­ta kalus­toa hyödyntäen. 

Ilman­vai­h­don puhdis­tus on tärkeä osa jokaisen kodin huoltoa, ja se tulee suorit­taa n. 5-­10 vuo­den välein. Asum­isvi­ihty­isyys säi­lyy hyvänä ja asun­not rak­en­teel­liset ongel­mat pystytään parem­min ehkäisemään, kun IV­-jär­jestelmä pide­tään puh­taana ja asian­mukaises­ti säädet­tynä. Huono sisäil­ma voi aiheut­taa esim. tukkoisu­ut­ta ja väsymys­tä, sekä aller­gioi­ta ja astmaa.

Puhdis­tuk­ses­sa ilman­vai­h­tokana­vat ali­paineis­te­taan ja pois­tet­ta­va lika kulkeu­tuu ulos, eikä sotke sisätilo­ja. Kana­vat puhdis­te­taan koneel­lis­es­ti har­jaa­mal­la, vent­ti­ilit pestään ja tark­iste­taan, ilman­vai­h­tokone puhdis­te­taan ja suo­dat­timet vai­hde­taan uusiin.

Lopuk­si ilmavir­tauk­set sääde­tään oikeisi­in arvoihin. Laadimme myös pöytäkir­jat sääde­ty­istä arvoista.

Kiinteistönomistajan velvoitteet

  • Omakoti­talot ja vuokrakäytössä ole­vat vapaa-ajan asun­not on nuo­hot­ta­va ker­ran vuodessa.
  • Yksi­tyiskäytössä ole­vat vapaa-ajan asun­not on nuo­hot­ta­va ker­ran kolmes­sa vuodessa.
  • 3 vuot­ta käyt­tämät­tä olleet hor­mit ja tulisi­jat pitää tarkas­taa, ennen käyttöönottoa.

Raken­nuk­sen omis­ta­jan ja halti­jan velvol­lisuute­na on tila­ta määräa­join nuo­hoo­ja suorit­ta­maan raken­nuk­ses­sa nuohous.

Jot­ta nuo­hous voidaan suorit­taa tur­val­lis­es­ti, tulee kiin­teistön savupi­ip­ulle johta­vat tikkaat olla kun­nos­sa. Tikkaiden tulee olla kun­nol­la kiin­nite­tyt ja riit­tävän tuke­vat. Nuo­hoo­ja joutuu liikku­maan kaikki­na vuo­de­naikoina ja esimerkik­si sateen liukas­ta­ma kat­to on erit­täin vaar­alli­nen. Tikkaiden ja kulkusil­to­jen kun­to on kiin­teistön omis­ta­jan vastuulla.

Nok­i­jät­teille tulee vara­ta palam­a­ton kan­nelli­nen astia.

Tilaa nuohooja naapurin kanssa ja säästä

Etelä-Poh­jan­maa on taa­jaan asut­tua ja nuo­hoo­ja joutuu ajele­maan kohtei­den perässä usein pitk­iäkin matko­ja päivit­täin. Piir­in­uo­houk­ses­sa kilo­me­tre­jä ei ole tähän asti saanut asi­akkalta laskut­taa, mut­ta nuo­houk­sen siir­tyessä vapaaseen kil­pailu­un, tämä sal­li­taan myös nuo­hoo­jil­ta muiden yrit­täjien tavoin.

Selvää siis on, että jos saamme samaan suun­taan nuo­houk­sia enem­män, on siitä meille hyö­tyä ja tulemme huomioimaan tämän myös asi­akkaiden nuo­hous­laskuis­sa. Myös nuo­houstyön hin­noit­telu vapau­tuu 1.1.2019. Seu­raamme  jatku­vasti nuo­hous­mak­su­jen kehi­tys­tä ja pyrimme tar­joa­maan palvelua kohtuuhintaan.

Yhteystiedot

Kurikan Nuohous  Kuoppakangas&Saanio

Har­ri Kuoppakangas
Hei­di Saanio
Myl­lykylän­tie 471 
61300 KURIKKA

Ota yhteyttä